اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

کاش می شد

کاش می شد بارون شد .

شاید به خاطر اینکه یهو تموم بشی و همه واسه دیدنت اتظار بکشن.

کا ش می شد بارون شد

شاید به خاطر اینکه همه چیزو میشوره ومی بره

کاش می شد بارون شد

 شاید به خاطر اینکه یه حجم پر خالی میشه وسبک

کاش می شد بارون شد

شاید به خاطر اینکه زلاله وپاک.

کاش می شد بارون شد شاید به خاطر اینکه شفافه و خالی

کاش می شد بارون شد

شاید چون روون میشی  و می ری واسه همیشه.

کاش میشد بارون شد......