اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

صدا میاد

 

انگار گم شدم جای میون زندگی گم شدم .

می چرخم ومی چرخم .

هزار بار دور خودم می چرخم .

شاید وسط این همه بل وشو

تو یکی از این گذرگاهها به یه جا بخورم که بن بست نباشه

که بوی آب بیاد بوی خنده بوی هوا واسه نفس کشیدن بوی.....

می شنوید از توی همه گذر گاهها یه صدا میاد

صدای آواز یه نفر

شاید یه دختر کولی

یه دختر کولی خوش صدا

مثل توی قصه ها حتمن دیو سیاهد بدجنس اسیر قصر خودش کردش..

می شنوی ؟! صدا میاد

صدای خنده و آواز

شاید یه دختر کولیِ

یه دختر کولی تنها

.

چشمامو می بندم وباز می چرخم

می چرخم

می چرخم