اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

مرگ

تو اتاقم کنار پنجره نشستم.دارم با خودم کلنجار می رم که یه لحظه به هیچ چیز فکر نکنم .گوشهایم چیزی نشنود .چشمهایم چیزی را نبیند.فکرم ساکت بدون حرکت به ایستداحساسم به هیچ جا سفر نکند.قلبم نتپد.زبانم حرکت نکند.خون در رگهایم ندود و....

 

شاید اینجوری یه لحظه به مرگ نزدیک بشم .نه اینکه دلم بخواهد بمیرم نه فقط می خوام یه لحظه مرگ رو تجربه کنم .

 

چشمهایم را می بندم .تمام پنجرهای وجودم را می بندم .و سکوت را مهمان تک تک سلولهای بدنم می کنم((...............................................))

 

اینجا دنیای مردها برای منه زنده نه ترسناکه نه زیباس نه خنده دار نه گریه آور اینجا دنیای مردها برای من یک تجربس  برای اینکه راهی را که دیگران به خطا رفتن من از نو شروع نکنم

 

اینجا دنیای مردها برای من عبرت آموزه تا ببینم و بفهمم که باید راهی را انتخاب کنم که اگر سود برایم ندارد حداقل ضرر هم نداشته با شد

 

اینجا در دنیای مردگان منه زنده خدا رو سپاس میگم که هنوز به من فرصت زندگی کردن داده

 

شما هم تو دنیای مردها سفری داشته با شید......سفری دیدنیه

 

راستی یادت نره سکوت با ید مهمون تک تک سلولهای وجودت بشه اینطوری حتما به دنیای مردها می رسی