اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قر آن ،همچو عروسي است .با آنكه چادر را كشي ،او روي به تو ننمايد .

آن كه آن را بحث ميكني  و تو را خوشي وكشفي نمي شود ،

آن است كه چادر كشيدن تو را رد كرد

و با تو مكر كرد و خود را به تو زشت نمود.يعني من آن شاهد نيستم.

او قادر است به هر صورت كه خواهد ،بنمايد،اما اگر چادر نكشي

و رضاي او طلبي ،به روي كشت او را آب دهي ،از دور خدمت ها ي او كني

،درآنچه رضاي اوست كوشي

بي آنكه چادر او كشي به تو روي بنمايد .

اهل حق را طلبي كه )) : فا دخلني في عبادي وادخلي جنتي .))

حق تعالي به هر كس سخن نگو يد ،همچنان كه پادشاهان دنيا به هر جولاهه سخن نگويند .

وزيري ونايبي نصب كرده اند ره به پادشاه از او برند .

حق تعالي هم بنده ايي را گزيده تا هر كه حق را طلبد،در او باشد و همه انبيا براي اين آمده اند كه ره ،جز ايشان نيستند .

فيه ما فيه (مولوي)