اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

همه چیز خوب است

 

 

1- من دیوانه آن لحظه ای هستم

که تو دلتنگ شوی

ومحکم در آغوشم بگیری

و شیطنت بار ببوسیم

ومن نگذارم!

وتو اصرار کنی

عشق من بوسه با لجبازی بیشتر می چسبد.

 

چقدر همه چیز خوب است اگر که بگذارند.

 

2-پنج قانون خوشبختی را به خاطر بسپارید:

-قلبتان را از نفرت پاک کنید.

-ذهنتان را از نگرانی هادور کنید.

-ساده زندگی کنید.

-بیشتر کمک کنید.

-کمتر توقع داشته باشید.

 

چقدر همه چیز خوب است اگر که بگذارند.