اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

باران

باران که می بارد دلم نرم میشود...
یاد تو و آشناییمان می‌افتم.
نم نم آمدنش را دوست دارم... نه رگبارش.
یاد تو می افتم...
زیر باران چتر نداری.
نم که بزند آرامم...اما رگبارش دلم را می لرزاند.
مدام پشت پنجره ام تا تو بیایی.
سودابه شهبازوند