اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

به نام پروردگار عشق

 

به او بگو دوستش داري ،هر روز

اينگونه خوشحا لش خواهي كرد

يك دوستت دارم ساده معنايي بيشتر از پول دارد

وبا يكي دو بوسه زندگيش آفتابي مي شود به او دليلي براي زندگي كردن بده

او به عشقي كه مي بخشي نياز دارد

هميشه به ياد داشته باش اين چيزي است كه به خاطر آن زندگي مي كند

او اميد دارد كه دوستش داشته باشي

به او بگو دوستش داري

امروز به او بگو دوستش داري