اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

سلام

فقط به خاطر تو حر فهای دلم را می گویم ساعت19:48

 

 

بهار که می رود نگذار که دل مهربان و با صفای تو از لطافت بهار دور باشد

 

من می گویم اگر گلهای بهار عطر دلپذیری دارد وجود نازنین تو خوش بو تر است تو تنها و یکه تاز دل می ربایی اما بهار با هزاران مخلوق خدا

 

 تو می توانی همیشه بهاری باشی

اکر بهار زیباست تو زیباتر از بهاری چون تو اشرف مخلوقاتی تو زیبایی چون خدا زیبا آفریدت

 

مطمئن باش اگر هوای بهار خواستنی استبه اندازه خواستن تو برای کسی مهم نیست اما بودن توحداقل برای یک نفر هوای  بهار انه میلیونها سال است و خواستنت بیشتر از بودن بهار ارزش دارد چون تو عزیزی و خواستنی تر از بهار تو میتوانی  بهار را به خدمت در آوری تا به خاطر وجود ارزشمندت شکوفه های درختانش را ارزانیت کند

 

و به او معشوق بودنی تا ابدیت را بیاموزی

 

تو سر سبز تر و رنگین تر از بهاری چون دلی داری با وسعت دنیا مملو از حس قشنگی به نام عشق

 

تو با ارزشی چون در وجودت جایگاهی داری برای عاشقانت

 

تو بزرگی چون نه تنها می توانی معشوق باشی بلکه می توانی عاشق هم باشی  

 

تو می توانی به بهار فخر بفروشی این را من می گویم اگر اشتباه می کنم بگو!!!

 

 19:54    به خاطر تو