اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

ديوان شرقي وغربي گوته

گوش كن تا از من پندی نكو بشنوی:پنج چيز است كه پنچ چيز از آن نزايد:دلی كه خانه غرور است كانون محبت نشود.ياران دوران سفلگی(فرومايگی)نكوخويی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند.حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين ننگرند و دروغگويان از كسی وفا و اعتماد نبينند.
اين سخنان را به دل بسپار تا در زندگانيت به كار آيند
.