اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

زندگي

زندگي همان است كه تو انتخاب مي كني:

 خوب ،بد- زيبا ،زشت

مداد رنگي هايم را مقابلت مي گذارم  تو مي تواني زندگي را ترسيم كني هر طور كه دوست داري و هر طور كه خواهان آني

باسياه يا سفيد- فرشته يا ديو- پر يا خالي – تلخ ياشيرين-

 شاد يا غمگين- با عشق يا با نفرت

آري توهمانطور زندگي مي كني كه نقاشيت را كشيدي چون تو انتخاب كردي كه كدام مداد را برداري واز كجا شروع كني .اين يك نقاشي آزاد است.

همانطور كه خدا تورا در انتخاب آزاد گذاشت چون توداراي اختيار هستي...

درست نمي گويم؟؟؟

دوستتان دارم(آرزوي آنچه به صلاحتان استرا دارم .آمين)