اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

سلام ياهو من يشم سياه هستم اومدم رو تو كم كنم

 

نمي دونم امروز روزنامه همشهري رو خونديد يا نه ((ياهو نام ايران را از ليستش حذف كرده و كاربران اينترنتي ايراني مي خواهند در جواب ياهو ماجراي خليج فارس را تكرار كنند))

حتما در باره بمب گوگلي كه ايرانيان عاشق وطن سا ختن خبر داريد .زماني كه خليج فارس رو خواستن به خليج عرب تغيير نام بدن بچه ها تو گوگل يه بمبي ساختن كه هر كسي هر كجاي دنيا با كليد واژه

Gulf  Arabian    جستجو كنه مي كرد با اين جمله بر مي خورد چنين خليجي يا فت نشد شايد منظورتا خليج فارسه اين كارو پندار يوسفي كه تو ايرانم نيست انجام داد وبچه هاي ديگه دنباله روش شدن  با يد به بچه ها احسنت گفت حالا بازم مي خوان يه بمب الكتريكي ديگه بسازن اين بار قراره تو ياهو كار گذاشته بشه

اگه عاشق ايرانيد شما هم سهيم باشيد و لينك بديد به اين وب سايت helloyahoo.net . باشه كه روي دشمناي ايران كم بشه و بدونن ايرانيا عاشق وطنشونن حتي اگه گاهي با بعضي مسا ئل پيش پا افتاده مخالفت كنن

اين سايت در مورد سرزمين هميشه پايدار ايرانه به انگليسي سليس تا همه دنيا برخلاف ميل بعضي ها ايران رو بشناسن اگه شما كمك كنيد بازم مثل بمب گوگلي خليج فارس با لينك شما به اين سايت آما ر با لا مي ره و آمپره  بعضي ها بعد از رد كردن برق چند هزار ولتي ايرنيا مي سوزه و ايران در صدر جستجوي yahoomailقرار مي گيره و همه مجبور مي شن ايران رو بشناسن

پس پيش به سوي رو كم كردن ضد ايران