اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

مهربان باش ای خوب نازنین

 

 

 

 من نمی دانم و همین درد مرا سخت می آزارد

 

که چرا انسان، این دانا، این پیغمبر

 

 در تکاپوهایش

 

چیزی از معجزه آنسوتر!

 

ره نبرده است به اعجاز محبت

 

چه دلیلی دارد که هنوز مهربانی را نشناخته است ؟

 

ونمی داند در یک لبخندچه شگفتیهایی پنهان است !!

 

من بر آنم که دراین دنیا

 

خوب بودن به خدا ،سهل ترین کار است

 

ونمی دانم ،که چرا انسان تا این حد با خوبی بیگانه است .

 

وهمین درد مرا سخت می آزارد

 

 

 

                                               (فریدون مشیری)