اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

۱-۲-۳

1-دوباره نمي خوام  چشاي خيسمو كسي ببينه

يه عمر حالو روز من همينه

كسي به پاى گريه هام نمي شينه

 

بازم دلم گرفتو گريه كردم

بازم به گر يه هام مي خندم

بازم صداي گر يمو شنيدم

همه به گريه هام مي خندن

 

دوباره يه گوشه مي شينمو واسه دلم مي خونم

هنوز تو حسرت يه هم زبونم

ولي نمي شه گفت اينو مي دونم

 

دوباره نمي خوام  چشاي خيسمو كسي ببينه

يه عمر حالو روز من همينه

كسي به پاى گريه هام نمي شينه

 

بازم دوبار دلم گرفته

دوباره شعرام بوي غم گرفته

كسي نفهميد   غمم چي بوده

دليل يك عمر ماتمم چي بوده

 

 

ديشب داشتم فكر ميكردم كه

اولين بار كي به روم خنديد .كي وقتي زل زدبه چشمام وخنديد از روي عشق و محبت خنديد

كي بود كه اولين بار برام اشك ريخت نه  براي خودش، كه براي من ........كي براي ناراحتيم غصه خوردو ناراحت شد از ناراحتيم

كي اولين بار برام دعا كرد  تا شاد باشم بخندمو خوشبخت باشم برام آرزوي سلامتي كرد........ از ته دلش خالصه خالص نه الكلي براي رفع حاجت خودش

نمي دونم اولين بار كي دلش برام لرزيد واز دوريم دلتنگ شد وآرزو كرد كنارش باشم تا آرامش داشته باشه حرفاي قشنگه كي بخاطر بودنم ..... واقعيه و صادقه

 نمي دونم شايد كسي براي بودنم ازته دل آْرزويي نكرد

 

***

 

 

 

2-گاه گاهي قفسي مي سازم با رنگ

مي فروشم به شما

تا به آواز شقايق كه در آن زندانيست

دل تنهائي تان تازه شود

چه خيالي  چه خيالي ...........

مي دانم

پرده ام بي جان است

خوب مي دانم حوض نقاشي من بي ماهيست

                                       

 

خيلي وقته نقاشي نكردم از اون نقاشي هايي كه با هر رنگش احساس آرامش مي كردم

حالا وقتي بچه ها نقاشي مي كنن حس كشيدن تو درونم زنده ميشه

دلم مي خواد بوم نقاشيمو بيارم

رنگامو رو پالت بريزم

رنگامو بازكنم و شروع كنم به ساختن يه رنگ آرام بخش واسه كشيدن

سفيد

 راستي كه ارومم مي كنه نرمم مي كنه ..............................

 

***

 

3-با من بگو تا كيستي ؟

مهري بگو ؟ماهي بگو ؟

خوابي خيالي چيستي ؟

اشكي بگو ؟آهي بگو ؟

راندم چو از مهرت سخن گفتي بسوزو دم مزن.....