يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

بازم شب و بارون …حیرون و سرگردون … میترسم تنهاشم بدون نگات دوبارهکاش بگی تا ابد عشقمون ادامه داره هیجان تو داره ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 38 بازدید
شهریور 94
1 پست
آذر 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
8 پست