همه چیز خوب است

 

 

1- من دیوانه آن لحظه ای هستم

که تو دلتنگ شوی

ومحکم در آغوشم بگیری

و شیطنت بار ببوسیم

ومن نگذارم!

وتو اصرار کنی

عشق من بوسه با لجبازی بیشتر می چسبد.

 

چقدر همه چیز خوب است اگر که بگذارند.

 

2-پنج قانون خوشبختی را به خاطر بسپارید:

-قلبتان را از نفرت پاک کنید.

-ذهنتان را از نگرانی هادور کنید.

-ساده زندگی کنید.

-بیشتر کمک کنید.

-کمتر توقع داشته باشید.

 

چقدر همه چیز خوب است اگر که بگذارند.

/ 0 نظر / 21 بازدید