زیر گذر یشم سیاه

1-دیروز 
ما زندگی را
به بازی گرفتیم
امروز ،او
ما را ...
فردا؟ قیصر امین پور

راست می گوید ابوعلی سینا که برای زندگی دو پر پرواز لازم است.یکی پر عاطفه و دیگری پر خرد.

2-از این همه شلوغی و حرص مردم ،خنده ام میگرد.

گویی قرار است قحطی بیاید..

شاید هم تفریحی شده برای وقت گذشتن...

توی شهر نمی شود نفس کشید ...دم دارد این شهر شلوغ و دود گرفته.

 

راست می گوید ابوعلی سینا که برای زندگی دو پر پرواز لازم است.یکی پر عاطفه و دیگری پر خرد.

3-این روزها هوس نوشتن دیوانه ام کرده...بی مهابا و با ولع می نویسم.هر چند که جور دیگری به نوشتن فکر میکنم..با این حال دست نوشته هایم را به ناشر جدیدی سپردم .همین روزها جواب می دهد

دلم می خواهد حسی را که چند سال پیش تجربه کردم باز تجربه کنم...

هنوز وقتی کتابم را نگاه میکنم توی دلم قند آب می شود.

 

راست می گوید ابوعلی سینا که برای زندگی دو پر پرواز لازم است.یکی پر عاطفه و دیگری پر خرد.

 

4-شوخی کردم مهران مدیری را میدیدم و فکر میکردم...تا کی باید سریالهای کمی خوب را برای اینک فقط کمی...کمی بخندیم از سوپر مارکتها بخریم.پس تلوزیون چه نقشی داره

 

/ 0 نظر / 17 بازدید